2 lut 2020

WALENTYNKOWY CHALLENGE Z TOUR LEADERS

Dołącz go konkursu, zapraszaj znajomych i wygrywaj vouchery na nasze wycieczki

W związku ze zbliżającym się świętem zakochanych przygotowaliśmy dla Was konkurs! Co zrobić, aby wygrać vouchery? 

❤️ Zrób zabawne zdjęcie Walentynkowe i zamieść je w komentarzu pod postem na Facebooku.
❤️ Rzuć wyzwanie kolejnej osobie 
❤️ Udostępnij post i zaproś znajomych do zabawy ?
❤️ Wyślij do nas prywatną wiadomość, że akceptujesz postanowienia regulaminu konkursu, który dostępny jest poniżej.
❤️ Fotka z największą ilością polubień wygrywa ?
❤️ Wyniki zostaną ogłoszone w #Walentynki.

Przygotowaliśmy dla Was następujące nagrody ??

?voucher na wycieczkę tematyczną po Warszawie dla dwóch osób
?voucher na wycieczkę "Od piwnic po dach" dla dwóch osób
?voucher na wycieczkę "Pałac w pigułce" dla dwóch osób

Więcej szczegółów na Facebook'u, a poniżej regulamin konkursu.

 

Konkurs Walentynkowy z Tour Leaders

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu “Konkurs Walentynkowy z Tour Leaders”, zwanego dalej „Konkursem” jest Kamil Nowatkiewicz, prowadzący działalność pod firmą Tour Leaders Kamil Nowatkiewicz, z siedzibą pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpoczyna się 2 lutego 2020 r. w momencie opublikowania informacji na stronie firmowej (fanpage) Organizatora w serwisie Facebook i trwa do 14 lutego do godziny 19:59.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o zapoznaniu się z jego postanowieniami.

§ 2. Zasady Konkursu

1. Konkurs odbywa się na profilu Tour Leaders w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/tourleaderswarsaw

2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu opisanego w pkt. 1

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które posiadają imienne konto osobiste w serwisie Facebook.

4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym zdjęcia walentynkowego oraz udostępnieniu postu konkursowego.

5. Wygrywa zdjęcie, które zdobędzie najwięcej polubień. W przypadku takiej samej ilości głosów pod więcej niż jednym zdjęciem Organizator przyzna tyle samo miejsc pierwszych odstępując od przyznania drugiego i trzeciego miejsca.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usuwania postów i komentarzy obraźliwych, niecenzuralnych, niestosownych, rasistowskich i niezwiązanych z tematem konkursu.

7. Dokonując zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik oświadcza, że jest jego autorem lub posiada zgodę autora zdjęcia na zgłoszenie jego udziału w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zarówno on, jak i inne osoby, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu konkursowym, wyraziły zgodę na ich rozpowszechnianie ramach Konkursu. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem zdjęcia konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: za pierwsze miejsce – voucher dwuosobowy na wycieczkę po Warszawie, za drugie – voucher dwuosobowy na wycieczkę „Od piwnic po dach”, za trzecie – voucher dwuosobowy na wycieczkę „Pałac w pigułce”.

2. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w komentarzu pod zdjęciem zgłoszonym do konkursu.

3. O sposobie odbioru nagrody Laureaci zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej na Facebooku za pośrednictwem profilu Organizatora.

§ 4. RODO

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych:

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kamila Nowatkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tour Leaders z siedzibą pl. Defilad 1, 00-901, w celu realizacji Konkursu w zakresie imię, nazwisko, adres mailowy.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Kamil Nowatkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tour Leaders z siedzibą pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

2. Wszelkie żądania w zakresie danych osobowych należy kierować na adres biuro@tourleaders.pl

3. Administrator danych osobowych – Kamil Nowatkiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tour Leaders z siedzibą pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej w § 4.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch tygodni tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w § 4., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych.

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.